konya2023 talk #1 - #6

icon_konya talk.gif
konya2023 talkの1回目から6回めまでのサイトをまとめました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
konya2023 talk #1 アルウィン・レアミーリョ

konya2023 talk #2 中尾智路「南アジアのアート最新事情」

konya2023 talk #3  Peter Granser "Werksvortrag"

konya2023 talk #4 大久保京「吾輩堂 猫本&猫グッズ探訪+時々アートの旅」

konya2023 talk #5 五十嵐理奈「南アジアのアート最新事情2」

konya2023 talk #6 狩野哲郎